Achtergrondinformatie

ANBI .

Informatie over de stichting

Wie zijn we?
St. De Verwondering (opgericht in 1993) is een interkerkelijke stichting in Nijmegen die geïnspireerd door het christelijk geloof op een praktische manier Gods liefde wil uitdragen.

Wat is ons doel?
Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid hun geloof handen en voeten te geven. Daartoe voeren we kleinschalige projecten uit die de leefbaarheid en maatschappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevolkingsgroepen ten goede komen.

Wie is onze doelgroep?
Onze doelgroepen zijn nogal verschillend maar in het algemeen gaat het om mensen uit Nijmegen die op een of andere wijze gebrek hebben aan contacten, financiën,, in de hulpverlening zitten of daar juist uitrollen of uitkomen en nog verder geholpen moeten worden. Denk aan dak- en thuislozen, eenzame, minderbedeelden, mensen die hulp krijgen bij de voedselbanken dus weinig te besteden hebben, eenzame of nieuwe studenten die behoefte hebben aan contacten etc.,vluchtelingen. Een luisterend oor is al heel belangrijk.

Hoe willen we ons doel bereiken?
St. De Verwondering heeft een bestuur en vele vrijwilligers. Activiteiten zijn gehuisvest in ons eigen pand, Perplex. Zij werken mee aan de op de verschillende doelgroep toegespitste activiteiten zoals, inloopmaaltijden(met name voor eenzamen en dak- en thuislozen.), Kerst- en Paasmaaltijden(idem), kappersdagen, (voor mensen die erg krap bij kas zitten bv mensen van de voedselbank), activiteiten speciaal voor studenten (bv huiskamercafé, mentoraat, borrels en maaltijden.) Verder is er de mogelijkheid de locatie te huren voor allerlei ontmoetingen. Bijv. voor vluchtelingenontmoetingen. St. De Verwondering werkt volgens wettelijke regels wat betreft de horecafunctie (vergunningen etc.)

Wat zijn onze middelen?
De inkomsten van de Verwondering bestaan uit giften van particulieren en kerken, huur opbrengsten, opbrengsten van openingstijden van het koffiehuis en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Nijmegen
Er is geen winstoogmerk. Elk jaar wordt door het bestuur een begroting vastgesteld met daarin een raming van kosten en baten. De penningmeester van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering en legt jaarlijks verantwoording af. De stichting heeft een ANBI status.

Omgang persoonsgegevens
Stichting de Verwondering heeft vastgelegd hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor activiteiten die vallen onder de vlag van de stichting. Deze informatie wordt niet zonder toestemming van betrokkene met derden gedeeld tenzij dat van overheidswege noodzakelijk is.

Bestuursleden
Ons bestuur bestaat uit de volgende 6 mensen. Zij ontvangen geen loon of vergoedingen voor hun diensten voor Stichting de Verwondering.

  • Philinde van Selm (voorzitter)
  • Arend van Nugteren (secretaris en onderhoud)
  • Eline Vieveen (penningmeester)
  • Theo van Driel (externe contacten)
  • Heiko van den Broek (algemeen lid)
  • Bernard Kraaijenbrink (algemeen lid)

 

Praktische informatie
RSIN: 801397029
Adres: Eilbrachtstraat 8, 6511LX, Nijmegen
Tel: 024-3607575
Email: info@de-verwondering.nl